Loea Totongi Huhu’i mo e Loea ki ha Fakatu’utamaki pe Lavea

Want more information? We’ll call you  Na’a ke lavea nai ‘i ha fakatu’utamaki?

  Temau lava ‘o tokoni’i koe ki hano fakafoki atu ha’o tokoni huhu’i

  Ka ‘ikai ‘iai ha ola pea ‘e ‘ikai ha totongi mei he Loea totongi huhu’i ‘i he vahenga Sene (Sydney)

  Kuo mau ikuna’i ha totongi huhu’i ‘o laka hake he 25,000 pea ‘e lava pe kemau tokoni’i koe ‘iha fa’ahinga tafa’aki pe fekau’aki moe ngaahi me’a ni:

  • Fakatu’utamaki ‘i ha me’alele (ka)
  • Lavea ‘i ha fefononga’aki he hala
  • Lavea he ngaue
  • Fakatu’utamaki ne hoko he ‘api ngaue
  • Fakatu’utamaki he feitu’u fefakatau’aki (sopingi)
  • Hekea pe too he supa maketi
  • Fakatu’utamaki he feitu’u fakatu’apule’anga
  • Fehalaaki fakafaito’o
  • Tui’i koe ‘e ha me’alele lolotonga ho’o lue he hala
  • ‘Ikai lava ‘o ngaue tu’unga ‘i ha lavea
  • TPD pe fokoutua fakaesino/fakae’atamai/pe mamatea
  • Fakatu’utamaki ‘I ha paiki

  Ka ‘oku ke ‘i Sene (Sydney), ‘e lava pe keke a’utonu mai pe koe ki homau ‘ofisi pe ko ho’o fetu’utaki mai kamau ngaue kiai.

  Kapau na’e ‘iai ha fakatu’utamaki ‘o ke si’i lavea ai, fetu’utaki mai kamau vakai’i pe koe ha, ha me’a temau fai, kemau lava ai ‘o tokoni’i koe ke ma’u atu ha’o tokoni huhu’i

  ‘Oku mau feinga foki ke fakafaingofua kiate kimoutolu ‘oku lavea, kemou faka’aonga’i ‘emau Potungaue. ‘E lava heni ke a’u tonu atu ai ‘emau kau loea ki homou ‘api takitaha

  Fetu’utaki mai ha fa’ahinga taimi pe

  Kapau na’e ‘iai ha fakatu’utamaki he ngaue, pe ko e me’alele, hekea pe to he (falekoloa) sopingi, pea ke fetu’utaki mai leva ki he Kautaha PK SIMPSON he ‘aho ni.

  ‘Oku mau fakafofonga’i ha fa’ahinga matakali pe, pea mo ha kau ngaue mei he tapa kehekehe pe ‘o mamani, ke tokoni’i koe, keke ‘ilo’i ho’o totonu, mo fakamatala’i kiate koe ‘a e founga ke fai ai ho’o kole tokoni huhu’i.

  ‘Oku mau fiefia lahi ‘aupito kemau tokoni’i koe ‘i ho’o lea fakafonua pea pehe ‘ihe lea fakapapalangi.

  Fetu’utaki mai leva ki he Timi PK SIMPSON he ‘aho ni ki ha’o kole tokoni huhu’i.

  Contact Us Today If You’re Unable to Work

   For over 35 years we’ve helped injured and ill people of Australia
   in making slip and fall Coles compensation claims.